Proo

vormt

de toekomst

Maak

kennis met

onze scholen

Over de Stichting Proo

Onze school maakt deel uit van Stichting Proo. Stichting Proo vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Kernwaarden:

professioneel, betrokken en vernieuwend

De missie van Stichting Proo wordt gedragen door drie kernwaarden: professioneel, betrokken en vernieuwend. Alle medewerkers van Stichting Proo werken vanuit deze kernwaarden en spreken elkaar daarop aan. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor leerlingen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van iedere school afzonderlijk en van de organisatie als geheel.

Professioneel

Stichting Proo is een lerende organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt waarin het gedrag van leerlingen, ouders en medewerkers zich kenmerkt door het nemen van verantwoordelijkheid, een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving, kritisch denkvermogen, proactief handelen, leren van elkaar en een hoog niveau van vakmanschap.

Betrokken

Wederzijdse en maatschappelijke betrokkenheid van ouders, leerlingen en medewerkers is essentieel voor de ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van de leerlingen. Stichting Proo is relatie gericht en op zoek naar verbinding en samenwerking met partners in educatie en zorg. Het pedagogisch handelen is in goed evenwicht met het behalen van leerresultaten.

Vernieuwend

Stichting Proo is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne leermiddelen en methoden in. De medewerkers zijn inspirerend, ondernemend, wereldgericht en vernieuwend. Het is onderwijs is toegerust op de toekomst van onze kinderen.

Missie

Vanuit de zojuist geformuleerde kernwaarden en vanuit het motto “De Basis voor ieder Kind” luidt de missie van Stichting Proo als volgt:
Stichting Proo biedt toekomstgericht onderwijs, gericht op de totale ontwikkeling van al haar leerlingen en met hoogst haalbare opbrengsten in een veilige omgeving waar een ieder respectvol met elkaar omgaat. Stichting Proo legt op een professionele en inspirerende wijze De basis voor de toekomst van onze leerlingen waarbij de ouders de eerste actieve partner zijn.

Visie

We zijn een aantrekkelijke aanbieder van basisonderwijs op de Veluwe. We realiseren onze missie door een professionele leergemeenschap te zijn, waarin onze kernwaarden tot uitdrukking komen in ons dagelijks handelen. Het werken aan een ontwikkelingsgerichte, lerende cultuur is feitelijk de kern waarop wij het strategisch beleid van onze stichting duurzaam beklijven.
Coöperatief leren, leren van elkaar, doelgericht en planmatig onderwijs gecombineerd met hoge verwachtingen van leerlingen is de basis voor het handelen.

Om onze doelen te bereiken hanteren we de volgende uitgangspunten.

Vormt de Toekomst

1. Goede relaties zijn essentieel voor respectvolle omgangsvormen tussen medewerkers, leerlingen en ouders onderling;
2. Wij leven herkenbaar onze waarden en normen, wereldburgerschap is een focus;
3. Leerlingen krijgen ruimte om invloed uit te oefenen op hun eigen leertraject en leren dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling;
4. Het onderwijs is passend en uitdagend voor iedere leerling;
5. Alle scholen bieden op termijn Engels vanaf groep 1. Wetenschap en Techniek hebben een prominente plaats;
6. Het doeltreffend kunnen omgaan met moderne informatie- en communicatiemiddelen (ICT) is essentieel;
7. Alle scholen hebben hoge opbrengsten, werken volgens solide concepten en zijn gericht op een adequate voorbereiding op het vervolgonderwijs;
8. Ons personeel is uitstekend opgeleid, beschikt over eigentijdse vaardigheden en werkt vanuit een lerende houding;
9. Onze scholen werken samen met relevante partners en bieden passende lokale voorzieningen;
10. Ons personeel is zowel in houding als mondeling en schriftelijk inter-persoonlijk vaardig en maatschappelijk betrokken.

Wij maken ons onderwijs de moeite waard.

Hoofddoelstellingen op zes beleidsterreinen
 De visie, missie en de kernwaarden van Stichting Proo zijn uitgewerkt in hoofddoelstellingen op de verschillende beleidsterreinen:
1. Bestuur en Organisatie
2. Onderwijs
3. Personeel
4. Communicatie
5. Huisvesting
6. Financiën

De hoofddoelstellingen zijn algemeen geformuleerd en in dit beleidsplan zoveel mogelijk geconcretiseerd in te realiseren resultaten en indicatoren. Deze resultaten zijn de basis voor het jaarplan van de stichting en de scholen. Over de uitvoering en resultaten van de jaarplannen gaan we voortdurend in gesprek. Om de kwaliteit van de scholen goed in beeld te houden, voert de algemeen directeur jaarlijks (ambitie)gesprekken met de directeuren van de scholen. Daarin staat kwaliteit in de volle breedte centraal. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de verbeterpunten van schoolplannen.
We rapporteren door middel van managementrapportages en een jaarverslag voor stakeholders.

Kijk voor meer informatie over de stichting en haar werk voor de aangesloten scholen op www.stichtingproo.nl. 

Het Strategisch Beleidsplan van de Stichting Proo kunt u <hier> lezen

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.