Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Maak

kennis met

onze school

Onderwijsvormen

Binnen de Stichting vindt u naast het reguliere onderwijs verschillende andere vormen van onderwijs. Om een juiste keuze te maken voor uw kind leggen we uit wat deze onderwijsvormen inhouden.

Dalton

Dalton gaat uit van zes pijlers: Verantwoordelijkheid/vrijheid, samenwerking, zelfstandigheid, reflectie, effectiviteit en borging.

Verantwoordelijkheid en vrijheid
We willen dat onze leerlingen zelfstandig worden; leren omgaan met verantwoordelijkheden 
en leren om keuzes te maken. Ze hebben dan ook de vrijheid om binnen een duidelijk afgebakend speelveld deze vaardigheden te oefenen. Voor een kind is het leren omgaan met vrijheid een proces dat langzaam verloopt. De spelende kleuter en de 12-jarige schoolverlater, leren ieder op hun eigen manier met die vrijheid omgaan. Het speelveld wordt dan ook langzamerhand vergroot. Vrijheid mag nooit ten koste gaan van de vrijheid van een ander. 

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is dat de kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor eigen plannen en activiteiten, kortom hun handelen. Onze leerlingen krijgen de kans problemen zelfstandig op te lossen, waardoor ze creatief leren denken en handelen. 

Samenwerking 
In de maatschappij is samen werken, het werken in teamverband, belangrijk. In een Daltonschool leren onze leerlingen om samen te werken. Zo leren ze met elkaar rekening te houden, elkaar te accepteren en respecteren.

Effectiviteit
Effectiviteit is het uitgangspunt van organiseren en handelen binnen de mogelijkheden van het onderwijs. Daltononderwijs en werken vanuit het ‘Dalton Laboratory Plan’ is geen vastgestelde manier van werken. Het is een beschrijving van praktische onderwijsideeën, die op verschillende manieren worden ingevuld. Geen enkele school is immers dezelfde. 

Reflectie
Ontwikkelen als persoon, doe je door te blijven kijken naar jezelf en naar je handelen. Binnen Daltononderwijs is er dan ook veel aandacht voor dit kijken. Het gaat hierbij niet alleen om het goed uitvoeren van een taak, maar nog veel meer om jezelf als persoon.

Borging 
Binnen Daltononderwijs maken we in het team afspraken over onze manier van werken. Deze worden vastgelegd in het Daltonboek. Ook maken we plannen voor de komende jaren en hiervoor schrijven we elke vijf jaar een Dalton-beleidsplan, die jaarlijks uitgewerkt wordt in een Dalton-jaarplan.

Onze Daltonscholen zijn:

Jan Ligthartschool in Wapenveld

De Wereldweide in Wezep

De Bongerd in Oene

De Veste in Harderwijk

De Vrijheid in Elburg

Jenaplan 

De kern van het Jenaplan is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In het onderwijs staat de pedagogische situatie centraal; onderwijs ten dienste aan de opvoeding. De vormgeving en de organisatie van het onderwijs zijn een afgeleide van de (totale) ontwikkeling van het kind, dat gericht is op het worden van een zelfstandig, creatief en verantwoordelijk individu. 

De Jenaplanschool Heerde is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Deze vereniging heeft als doel het Jenaplanonderwijs in Nederland te begeleiden en te scholen. Zij willen duidelijk structuur brengen in het Jenaplan-onderwijs, zodat een ieder die deze naam voert dat ook waar maakt en de principes uitdraagt. 

De Jenaplanschool Heerde vindt u in buurtschap Hoorn in de gemeente Heerde.

Montessori

Montessori-onderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode. Uitgangspunt is dat onze leerlingen zich zo veel mogelijk in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen ontwikkelen, onder leiding van een leerkracht en met behulp van speciaal ontworpen Montessori-materialen. 

Montessori-onderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als “vrijheid in gebondenheid”. Centraal in de ideeën over de begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene wat het kind zélf nodig heeft. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is dan ook: “Help mij het zelf te doen”.

Onze Montessori scholen zijn:
Montessori Sterrenschool Geerstraat in Vaassen.
De Ontdekking in Nunspeet

Sterrenschool

Een Sterrenschool is een basisschool, waarbij onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. 
Symbolisch zijn er 5 sterren:
* De sterrenschool is nagenoeg het hele jaar open.
* De sterrenschool biedt één klimaat binnen onderwijs en kinderopvang. 
* Maatwerk voor ieder kind.
* Rekenen, taal en lezen als speerpunten.
* Binding met de buurt.

Ouders van onze leerlingen kunnen, uiteraard in goed overleg met de schoolleiding, afspreken om vakantie op te nemen, buiten de vaste vakantieperioden om.

In het onderwijs op een Sterrenschool ligt de nadruk op rekenen, taal en lezen en wordt een digitale leeromgeving gecreëerd. Het onderwijs wordt steeds meer maatwerk met voor elk kind een eigen leerroute.

Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind vier of vijf dagen per week naar school laten gaan. Ook vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen. Doel daarvan is dat het gezin meer tijd met elkaar kan doorbrengen.

Onze Montessori Sterrenschool Geerstraat vind u in Vaassen.


School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.