Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Maak

kennis met

onze school

Professionalisering

Professionalisering is een speerpunt in de organisatie. Stichting Proo organiseert studiebijeenkomsten voor de leerkrachten, ib’ers, onderwijsassistenten, invalleerkrachten, WPO-stagiair(e)s en ondersteunend personeel.

Binnen ons kwaliteitsbeleid zijn kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering bij alle activiteiten het uitgangspunt. Kwaliteitszorg is iets van de scholen zelf. Het bestuur geeft de kaders aan en de beleidsmedewerkers ondersteunen en faciliteren de scholen, maar de scholen bepalen binnen deze kaders zelf wat hun doelen zijn en hoe ze hun kwaliteit bewaken en verbeteren. Het kwaliteitsbeleid op schoolniveau is onder meer vastgelegd in de schoolplannen en schoolgidsen van de scholen. Voor die documenten verwijzen wij u naar de sites van onze scholen.  

Via indicatoren, verslaglegging en monitoring wordt de voortgang van het kwaliteitsbeleid bewaakt. Ook worden periodiek enquêtes afgenomen onder ouders, personeel en leerlingen. 

Schoolleergemeenschap

De leerkrachten en onderwijsassistenten nemen deel in Schoolleergemeenschappen (SLG). Deze SLG’s zijn gevormd rondom een bepaald onderwijskundig thema. Twee of drie scholen onderzoeken samen een leervraag of ontwikkelpunt binnen hun eigen lespraktijk. Dit betekent praktisch dat alle personeelsleden ieder jaar een aantal keer samen komen. De deelnemers komen met de scholen in dezelfde groep bijeen zodat er ook teruggeblikt kan worden op de uitwerking en uitvoering in de praktijk (bv. videobeelden aan elkaar laten zien, les voorbeelden met elkaar delen, etc.). De scholen zullen onderzoekend en lerend van en met elkaar aan de slag gaan tijdens de plenaire bijeenkomsten en tijdens de tussenliggende periodes.

Opleiden in school

In de Opleidingsscholen wordt een verregaande samenwerking gerealiseerd tussen besturen, opleidingsscholen en de Katholieke Pabo Zwolle. Het gaat daarbij om de verbetering van het onderwijs en de ontwikkeling van aanstaande en startende leraren. Over de jaren heen worden studenten in gezamenlijkheid tussen Pabo en Stichting Proo opgeleid binnen de opleidingsscholen. Stichting Proo neemt hierin haar verantwoordelijkheid om leerkrachten in spé goed voor te bereiden, zodat ze bekwaam kunnen starten in het onderwijs. 

Stichting Proo participeert met een aantal andere besturen uit de regio en de Katholieke Pabo Zwolle in het samenwerkingsverband 'Educatief Partnerschap Zwolle e.o.' dat haar overleg voert in een gezamenlijke Stuurgroep Opleiden In de School. Binnen de Stuurgroep worden afspraken gemaakt over activiteiten die ontplooid worden om Opleiden in de School in de regio vorm te geven.

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.