Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Onderwijsvormen

Om een juiste keuze te maken voor uw kind leggen we uit wat de diverse onderwijsvormen inhouden.
 

   
Proo heeft zes daltonscholen. Deze scholen leggen in het onderwijs een extra accent op onderstaande kernwaarden.

Het Dalton onderwijs in Nederland is ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van Helen Parkhurst (1886-1973, zij heeft in o.a. ‘Education on the Dalton Plan’ uitleg gegeven over haar manier van werken). De Nederlandse daltonidentiteit kende altijd drie principes: zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid/verantwoordelijkheid. Onderwijs en dus ook daltononderwijs is echter constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf kernwaarden ontwikkeld, die daltonscholen toepassen op de eigen schoolsituatie. Geen daltonschool is hetzelfde, maar de kernwaarden zijn allemaal zichtbaar en merkbaar.

De 5 kernwaarden zijn:

SAMENWERKING 
"The school functions as a social community"

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID
"Freedom and responsibility together perform the miracle"

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

EFFECTIVITEIT 
Dalton is een "Efficiency measure" 

Dalton is een manier om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, zal het onderwijs effectiever zijn en meer opbrengst hebben.  

ZELFSTANDIGHEID
"Experience is the best and indeed the only real teacher"

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn en die passend zijn bij de leeftijd en ontwikkelfase van het kind.

REFLECTIE
"I would be the first to hear welcome criticism"

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad, de tijd van de opdrachten, een verbeterdoel o.i.d.. Achteraf wordt hierop gereflecteerd door middel van gesprekjes of op een andere meer speelse wijze. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt ook gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. Borging is belangrijk voor de voortgang en ontwikkeling van het onderwijs op schoolniveau.

Onze daltonscholen worden eens in de vijf jaar gevisiteerd door de Nederlandse Dalton vereniging en krijgen bij een positief oordeel de licentie om de naam Daltonschool te voeren.

(bron: https://www.dalton.nl)

Onze Daltonscholen zijn:
Harderwijk - De Veste
Elburg - Innova
Wezep - De Wereldweide
Wapenveld - Jan Ligthartschool
Oene - De Bongerd
Vaassen - Sprenge Vaassen ( in oprichting)
 

Jenaplan 

De kern van het Jenaplan is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In het onderwijs staat de pedagogische situatie centraal; onderwijs ten dienste aan de opvoeding. De vormgeving en de organisatie van het onderwijs zijn een afgeleide van de (totale) ontwikkeling van het kind, dat gericht is op het worden van een zelfstandig, creatief en verantwoordelijk individu. 

De Jenaplanschool Heerde is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Deze vereniging heeft als doel het Jenaplanonderwijs in Nederland te begeleiden en te scholen. Zij willen duidelijk structuur brengen in het Jenaplan-onderwijs, zodat een ieder die deze naam voert dat ook waar maakt en de principes uitdraagt. 

Onze Jenaplanschool is
Heerde (buurtschap Hoorn) - Jenaplanschool Heerde
 

Montessori

Montessori-onderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode. Uitgangspunt is dat onze leerlingen zich zo veel mogelijk in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen ontwikkelen, onder leiding van een leerkracht en met behulp van speciaal ontworpen Montessori-materialen. 

Montessori-onderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als “vrijheid in gebondenheid”. Centraal in de ideeën over de begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene wat het kind zélf nodig heeft. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is dan ook: “Help mij het zelf te doen”.

Onze Montessori scholen zijn:
Vaassen - Montessori Sterrenschool Geerstraat
Nunspeet - Eerste Veluwse Montessorischool
 

Sterrenschool

Een Sterrenschool is een basisschool, waarbij onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. 
Symbolisch zijn er 5 sterren:
* De sterrenschool is nagenoeg het hele jaar open.
* De sterrenschool biedt één klimaat binnen onderwijs en kinderopvang. 
* Maatwerk voor ieder kind.
* Rekenen, taal en lezen als speerpunten.
* Binding met de buurt.

Ouders van onze leerlingen kunnen, uiteraard in goed overleg met de schoolleiding, afspreken om vakantie op te nemen, buiten de vaste vakantieperioden om.

In het onderwijs op een Sterrenschool ligt de nadruk op rekenen, taal en lezen en wordt een digitale leeromgeving gecreëerd. Het onderwijs wordt steeds meer maatwerk met voor elk kind een eigen leerroute.

Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind vier of vijf dagen per week naar school laten gaan. Ook vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen. Doel daarvan is dat het gezin meer tijd met elkaar kan doorbrengen.

Onze Sterrenschool is:
Vaassen - Montessori Sterrenschool Geerstraat

 

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.