Ontdek

de kracht

van ons onderwijs

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Professionalisering

Professionalisering is een speerpunt in onze organisatie. We organiseren studiebijeenkomsten voor directeuren, leerkrachten, ib’ers, onderwijsassistenten, invalleerkrachten, WPO-stagiair(e)s en ondersteunend personeel.

Binnen ons kwaliteitsbeleid zijn kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering bij alle activiteiten belangrijke uitgangspunten. Om kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering positief te beïnvloeden zorgt het bestuur voor financiële- en personele ruimte. Binnen die gegeven ruimte krijgen alle medewerkers ruimte en gelegenheid om hun professionaliteit te ontwikkelen, c.q. te verbeteren.

Kenniscentrum onderwijs

Deze specialisten hebben een spilfunctie in het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs. Zij sturen in deze ontwikkeling vooral de leden van het kaderteam van Proo aan.

Kaderteam

Deze specialisten (leerkrachten en ib'ers) hebben, o.l.v. de leden van ons Kenniscentrum Onderwijs, een belangrijke rol in verbeteren en verruimen van de competenties en vaardigheden van vooral de individuele leerkracht / ib'er.

Schoolleergemeenschap

De leerkrachten en onderwijsassistenten nemen deel in Schoolleergemeenschappen (SLG). Deze SLG’s zijn gevormd rondom een bepaald onderwijskundig thema. Twee of drie scholen onderzoeken samen een leervraag of ontwikkelpunt binnen hun eigen lespraktijk. Dit betekent praktisch dat alle personeelsleden ieder jaar een aantal keer samen komen. De deelnemers komen met de scholen in dezelfde groep bijeen zodat er ook teruggeblikt kan worden op de uitwerking en uitvoering in de praktijk (bv. videobeelden aan elkaar laten zien, les voorbeelden met elkaar delen, etc.). De scholen gaan onderzoekend en lerend van en met elkaar aan de slag tijdens de plenaire bijeenkomsten en tijdens de tussenliggende periodes.

Opleiden in school

In de Opleidingsscholen wordt een verregaande samenwerking gerealiseerd tussen besturen, opleidingsscholen en de Katholieke Pabo Zwolle. Het gaat daarbij om de verbetering van het onderwijs en de ontwikkeling van aanstaande en startende leraren. Over de jaren heen worden studenten in gezamenlijkheid tussen Pabo en Stichting Proo opgeleid binnen onze opleidingsscholen. Stichting Proo neemt hierin haar verantwoordelijkheid om leerkrachten in spé goed voor te bereiden, zodat ze bekwaam kunnen starten in het onderwijs. 

We participeren met een aantal andere besturen uit de regio en de Katholieke Pabo Zwolle in het samenwerkingsverband 'Educatief Partnerschap Zwolle e.o.'. Het overleg wordt gevoerd in een gezamenlijke Stuurgroep Opleiden In de School. Binnen de Stuurgroep worden afspraken gemaakt over activiteiten die ontplooid worden om Opleiden in de School in de regio vorm te geven.

School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.