De basis

voor

ieder kind

Aanmelden

Wat fijn dat U belangstelling heeft voor één van onze scholen!

Aanmeld- en Inschrijfprocedure

Aanleiding
In december heeft de staatssecretaris een brief naar de schoolbesturen gestuurd waarin een wettelijk kader rondom aanmelding en toelating aan te geven. Binnen dit wettelijke kader is het de schoolbesturen vrij om hun procedures vorm te geven. De medezeggenschap heeft het recht om hierbij te adviseren. Dit document is een beknopte weergave van de brief van de staatssecretaris. 

Kenmerken van aanmelden
In de WPO is opgenomen dat ouders hun kinderen schriftelijk moeten aanmelden voor toelating. De bedoeling van een aanmelding is dat ouders schriftelijk interesse tonen in de school voor hun kind (het begrip 'aanmelding’ is niet specifiek in de wet gedefinieerd). Dat moeten ouders zo mogelijk ten minste tien weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd doen. Bij de aanmelding geven ze aan of ook bij andere scholen om toelating is verzocht en zo ja, bij welke scholen. 

Op grond van een aanmelding moet het bestuur van een school (het bevoegd gezag) zo snel mogelijk, maar in principe binnen zes weken besluiten over toelating van de leerling. Deze termijn kan, mits medegedeeld aan de ouders, eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. De wettelijke beslistermijn gaat in op de dag dat de ouder het kind aanmeldt.

Een inschrijving is iets anders dan een aanmelding. 
Een inschrijving komt na een aanmelding. 
Eerst meldt een ouder een kind aan, vervolgens neemt het bestuur een toelatingsbeslissing en indien deze positief is, kan het kind worden ingeschreven op de betreffende school. 

Aanmelden in het primair onderwijs
Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van drie jaar bereikt. 

Vooraanmelding
Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders wel interesse tonen in een school. Als zij dat kenbaar maken wordt dat een ‘vooraanmelding’ genoemd. Het verschil tussen een vooraanmelding en aanmelding is dat een school geen toelatingsbeslissing mag nemen over een vooraanmelding - ook geen voorlopige beslissing – en over een aanmelding wel.;Aanmelden kan vanaf de dag waarop het kind drie jaar wordt tot 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd.

Zorgplicht
De zorgplicht gaat pas in wanneer een kind met een extra ondersteuningsvraag is aangemeld bij een school en die school plaatsruimte beschikbaar heeft. De school met zorgplicht doet onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Uit dit onderzoek moet blijken of het kind op die school of op een andere school geplaatst kan worden.

Het onderzoek en de plaatsing op een school moet binnen zes weken zijn afgerond. Deze termijn kan indien nodig met maximaal vier weken worden verlengd, mits medegedeeld aan de ouders.School video

Bekijk het filmpje over Openbaar Onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB hebben een animatiefilmpje beschikbaar gesteld.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.