Proo

vormt

de toekomst

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze scholen

Beleid

 10. SAMEN27. DIGITAAL

Missie

Stichting Proo biedt toekomstbewust onderwijs in een veilige, respectvolle omgeving, gericht op de totale ontwikkeling van alle leerlingen en met de hoogst haalbare opbrengsten. Op een professionele en inspirerende wijze leggen wij, met ouders als onze belangrijkste partners, de basis voor de toekomst van onze leerlingen.

 

Strategisch Beleidsplan

Ons Strategisch Beleidsplan 2018-2022 is geen statisch verhaal; we zijn immers voortdurend onderweg en de wereld ontwikkelt zich constant. Daarnaast hebben we simpelweg nog niet alle antwoorden op de vragen en uitdagingen die we tegen gaan komen. Daarom is dit plan een levend document dat ons uitdaagt om het kritische gesprek over goed onderwijs samen te blijven voeren en om van elkaar te blijven leren. Dat doen we graag met elkaar en met onze partners in opvoeding en onderwijs.

Lees hier ons Strategisch Beleidsplan.

Openbaar onderwijs,vrij jezelf zijn met anderen

Proo-scholen zijn openbare, algemeen toegankelijke scholen. Je bent er welkom, ongeacht je achtergrond of geloof en met al je talenten, interesses en (eigen)aardigheden. Openbaar onderwijs is voor ons een begrip met inhoud. Het vormt onze identiteit en is gebouwd op de volgende 3 pijlers:

Vrijheid

Vrijheid gaat uit van de gedachte dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Vrijheid wil zeggen dat onze leerlingen vrij zijn om zichzelf te zijn en eigen keuzes te maken. En juist in een voortdurend veranderende wereld is dat zo belangrijk. Want als je weet wie je bent, ook in relatie tot anderen en de wereld om je heen, kun je zelfbewust je eigen toekomst vormgeven en van betekenis zijn.

Vrijheid is het uitgangspunt; inperking van vrijheid is de uitzondering. Vrijheid betekent enerzijds dat je mag denken, zeggen, geloven en doen wat je zelf wilt. Maar wel binnen de afspraken en de waarden en normen van onze samenleving en met respect voor de ander. Niemand mag zich onveilig voelen vanwege zijn of haar geloof of om wie hij of zij is. Op onze scholen zie je in ons gedrag en houding zowel de gedeelde afspraken, normen en waarden terug, als de ruimte om jezelf te kunnen zijn.

Relatie

Het verhaal van iemands identiteit en persoonlijkheid begint bij wie hij of zij in de kern is, en ontwikkelt zich in de relatie met anderen en met de omgeving. Persoonlijkheid gaat vooral over hoe we ons verhouden met onszelf; identiteit gaat vooral over onze relatie met de ander.

Elke leerling wil het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. In onze scholen betekent dit dat we zorgen voor een leer- en werkklimaat, waarin veiligheid, vriendschap en vertrouwen centraal staan. Volwassenen hebben veel invloed op de kwaliteit van relaties. Niet zozeer door op te treden, maar juist door vanaf de zijlijn beschikbaar te zijn. Door te luisteren, regels te stellen, waarden te bespreken, een voorbeeld te zijn, uit te dagen en te ondersteunen: belangrijke pedagogische voorwaarden voor geluk en voor de groei van onze leerlingen.

Hier staan we voor in onze scholen en dit is zichtbaar in dialoog en in de omgang met elkaar.

Diversiteit

Diversiteit is onlosmakelijk verbonden met het openbaar onderwijs. Het is onze kracht en onze trots. Wij vinden het van onschatbare waarde om onze leerlingen te laten zien dat er zoveel verschillende opvattingen, overtuigingen en perspectieven zijn. Proo-scholen verbinden die diverse waarden, culturen, achtergronden en geloven met elkaar. En op basis van gelijkwaardigheid voeren wij het gesprek over verschillen tussen mensen, over anders kijken, over tolerantie en respect, over vrijheden die je elkaar gunt en over steun en zorg die je elkaar kunt geven.

Iedereen durven erkennen in zijn/haar uniciteit en tegelijkertijd uitdagen om zich actief te verbinden aan de ander(en). Dat is in onze ogen wereldburgerschap in optima forma.

Onze thema's

Alles wat we doen wordt gedreven door onze missie en steunt op onze kernwaarden en onze identiteit. De kernwaarden zijn Bekwaam, Betrokken en Nieuwsgierig.

Met zes thema's geven we ons beleid de komende periode een kader. Deze bieden ruimte voor vertaling op schoolniveau en maken helder wat 'on-onderhandelbaar' is. Ze hangen onderling samen en steunen op onze identiteit en onze kernwaarden. 

1. Top onderwijs
2. Toekomstbewust onderwijs
3. Onafhankelijk leren
4. Meertalig onderwijs
5. Omgevingsbetrokkenheid
6. Doorgaande lijn van 2 tot 18 jaar

 


 

Normen en waarden

We brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten de kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. We leren kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Hierdoor leren zij respect, normen en waarden. 

Op onze scholen kan de mogelijkheid worden geboden humanistisch vormingsonderwijs of protestants of islamitisch godsdienstonderwijs te volgen en te leren van verschillen. Vraag op school naar de mogelijkheden.

 

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op social media.